Zábava i poučení

Společenské stolní hry nejsou jen moderní záležitostí. Řada klasických her má svůj původ již ve starověku, lidé se bavili a krátili si dlouhé chvíle. Hry jsou zdrojem zábavy a radosti, slouží ale také ke vzdělávání. Hraní her posiluje komunikaci a mezilidské vztahy.

Seznam her v katalogu Tritius

Pravidla půjčování stolních deskových a karetních her:

Půjčování:

 • Hru si absenčně mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři, kteří nemají vůči knihovně žádné závazky (dluhy).  Za čtenáře mladšího 15 let podepíše písemné Potvrzení o absenční výpůjčce zákonný zástupce.
 • Čtenáři se půjčuje hra na maximálně 1 měsíc bez možnosti prodloužení.
 • Před půjčením si čtenář zkontroluje obsah hry dle přiloženého seznamu; podpisem Potvrzení o absenční výpůjčce pak stvrzuje, že hra obsahuje všechny náležitosti a že je kompletní. Nesrovnalosti je nezbytné ihned nahlásit u obsluhy knihovny.  Od vypůjčení pak nese odpovědnost za veškeré případně ztráty a škody na hře.
 • Před podpisem Potvrzení o absenční výpůjčce je čtenář povinen složit vratnou kauci ve výši 300,- Kč, která mu bude v případě řádného odevzdání hry bez poškození vrácena zpět.
 • Vypůjčitel je povinen hru užívat tak, aby nebyla poškozena. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě, nahradí čtenář knihovně vzniklé náklady a škodu v plné výši.

Vracení:

 • Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu, nejpozdější do 1 měsíce od vypůjčení.
 • V případě prodlení s vrácením hry oproti stanovenému termínu vrácení, je čtenář povinen knihovně zaplatit smluvní pokutu za prodlení ve výši 10,-Kč za každý započatý den prodlení s vrácením hry. Sjednání ani zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost uživatele nahradit knihovně škodu v plné výši.
 • Po odevzdání hry knihovník zkontroluje, zda je vrácena v pořádku, nepoškozená a se všemi komponenty. Tuto kontrolu provede knihovník v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do následujícího pracovního dne po vrácení hry. Poté, co je hra knihovníkem zkontrolována a ten zkonstatuje, že byla vrácena v pořádku a bez poškození, vrátí čtenáři kauci, kterou zaplatil při vypůjčení.
 • Hry není možné vracet prostřednictvím biblioboxu ani poštou.

Poškození či ztráta:

 • V případě poškození hry či ztráty jednotlivých komponentů či celé hry je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu; celková cena hry je uvedena v Potvrzení o absenční výpůjčce.
 • V případě zjištění poškození či ztráty se u absenční výpůjčky vratná kauce nevrací a slouží k pokrytí vzniklé škody, tj. knihovna je oprávněna započíst složenou kauci na náhradu škody. Pokud jsou škody vyšší než 300,-Kč, je čtenář povinen zbývající částku doplatit.
 • Při ztrátě jednoho druhu komponentu je čtenář vždy povinen nahradit celou sadu.

V dalším se na výpůjčky her užijí obecná ustanovení Knihovního řádu.


HRY BUDEME DOPLŇOVAT A JEJICH NABÍDKU ROZŠIŘOVAT. POTĚŠÍ NÁS PROTO, KDYŽ NÁM DÁTE VĚDĚT, ZDA SE VÁM TATO SLUŽBA LÍBÍ, ČI JAK BYSTE JI PŘÍPADNĚ UPRAVILI, O NÁMĚTECH NA NOVÉ HRY NEMLUVĚ.

Přejeme vám příjemnou zábavu!